Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σε δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου- 20/03/2020

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ

Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ

Θάσος, 16-03-2020

Αριθ. πρωτ.: 2960

Αριθ. Συνεδρ.: 7η

ΠΡΟΣ

κ. Δήμαρχο Θάσου

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε σε «δια περιφοράς» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 67, παρ. 5 και 167, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1-2 του ν. 4635/2019 λήψης απόφασης , και με συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) την 20η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  1. Περί α) αποδοχής ή μη χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου του Ν. Καβάλας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες και την κατάρτιση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020 (σκέλος Α).

    β) αποδοχής ή μη χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου του Ν. Καβάλας προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 και την κατάρτιση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020 (σκέλος Β).

    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

  2. Περί έγκρισης ή μη του «Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την Κωδική Ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Θάσου.

         (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας)

   3. Περί έγκρισης ή μη του «Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών          από την Εκδήλωση Σεισμών με την Κωδική Ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» του Δήμου Θάσου»»

        (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Τσουλκάνης Γεώργιος

Add a comment

You must be logged in to comment.