Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σε σε «δια περιφοράς» και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου-29/05/2020Θάσου

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ

Θάσος, 29-05-2020

Αριθ. Πρωτ.: 5171

Αριθ. Συνεδρ.: 13η

 

ΠΡΟΣ

κ. Δήμαρχο Θάσου

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

1. Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010

2. Λόγω της άμεσης ανάγκης για λήψη απόφασης διότι τίθεται θέμα προθεσμίας για την ένταξη του Δήμου Θάσου στο πρόγραμμα η οποία λήγει σήμερα Παρασκευή 29/5/2020. Η καθυστέρηση οφείλεται σε διαβουλεύσεις με τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος.

Σας προσκαλούμε

σε «δια περιφοράς» και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Ά/11-03-2020) σήμερα ημέρα Παρασκευή 29/05/2020 και ώρα 12:00 π στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω :

Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ,

Β) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας

Γ) τηλεομοιότυπου( ΦΑΞ).

  1. Περί αποδοχής ή μη της χρηματοδότησης και των όρων έγκρισης της πρότασης με τίτλο «ADRION CULTURAL HERITAGE COLLECTION NETWORK» και ακρωνύμιο «ADRINETBOOK» του προγράμματος INTERREG ADRION, PRIORITY AXIS 2, SUSTAINABLE REGION, SPECIFIC OBJECT 2.1.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Τσουλκάνης Γεώργιος

Add a comment

You must be logged in to comment.