Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 24/02/2020

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                           

                                                                                                        Θάσος,  20-02-2020

                                                                                                     Αριθ. πρωτ.: 2106                                                                                                                                                                                 Αριθ. Συνεδρ.: 4η

 

 

                     ΠΡΟΣ

 κ. Δήμαρχο Θάσου

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

 

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 24η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

Περί υποβολής ή μη πρότασης στο Ε.Π. Α.Μ.Θ. άξονας προτεραιότητας 2, δράση 4γ.8.1. παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων στην περιφέρεια Α.Μ.Θ. για την ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λιμένα Θάσου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 

 

                                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         Τσουλκάνης  Γεώργιος

Add a comment

You must be logged in to comment.