Δήμος Θάσου


“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – 04/02/2020”

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                           

                                                                                                            Θάσος,  31-01-2020

                                                                                                             Αριθ. πρωτ.: 1133                                                                                                                                                                                   Αριθ. Συνεδρ.: 3η

 

 

     ΠΡΟΣ                                                            

κ. Δήμαρχο Θάσου

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

 

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 4η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

  1. Έγκριση ή μη της υποβολής φακέλου πρότασης με τίτλο «Βελτίωση βατότητας δημοτικού δασικού οδικού δικτύου Ν. Θάσου» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 Μέτρο 8 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας)

 

  1. Έγκριση ή μη της υποβολής φακέλου πρότασης με τίτλο «Συντήρηση και καθαρισμός του δικτύου αντιπυρικών ζωνών των Δημοτικών Δασών του Δήμου Θάσου» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 Μέτρο 8 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας)

 

  1. Λήψη απόφασης περί Ανάπλασης και Ανάδειξης Δασικού Κήπου Ποτού από τον Δήμο Θάσου.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

  1. Περί έγκρισης ή μη συμμετοχής στη χρηματοδοτούμενη πράξη με τίτλο «Wholistic tools to support IsLand CommunitieS in their energy transitiON” και ακρωνύμιο “WILSON, αίτηση χρηματοδότησης για την οποία πρόκειται να υποβληθεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρόσκλησης «BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY , του προγράμματος Horizon

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

  1. Περί έγκρισης ή μη πρότασης χωροθέτησης Πράσινων σημείων στο Δήμο Θάσου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας)

 

  1. Περί παραχώρησης της χρήσης καταστημάτων του οικισμού Ο.Ε.Κ. στον Δήμο Θάσου.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

  1. Περί έγκρισης ή μη επεκτάσεων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ.

( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 

  1. Περί καθορισμού αποζημίωσης σε συνεδριάσεις μελών Δημοτικού Συμβουλίου.

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)

 

                                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                         Τσουλκάνης  Γεώργιος

Add a comment

You must be logged in to comment.