Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θάσου- 13/01/2020

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

                                                                                                        Θάσος,  09-01-2020

                                                                                                  Αριθ. πρωτ.: 255

                                                                                                    Αριθ. Συνεδρ.: 1η

 

    ΠΡΟΣ

 κ. Δήμαρχο Θάσου

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

 

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 13η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

  1. Περί έγκρισης ή μη τροποποίησης 1) της απόφασης ένταξης της πράξης Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θάσου με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002939 και 2) του σχεδίου της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θάσου» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θάσου» με κωδικό ΟΠΔ (MIS) 5002939.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

  1. Περί ορισμού επιτροπών παραλαβής προμηθειών και εργασιών έτους 2020 του Δήμου Θάσου και των ΝΠΔΔ που στερούνται προσωπικού.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

  1. Περί έγκρισης ή μη του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός περιοχής πλατείας Σκάλας Σωτήρος»

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 

                                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                      Τσουλκάνης  Γεώργιος

Add a comment

You must be logged in to comment.