Δήμος Θάσου


“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 12/11/2019”

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

                                                                                                        Θάσος,  08-11-2019

                                                                                                        Αριθ. πρωτ.: 13450

                                                                                                        Αριθ. Συνεδρ.: 15η

 

 

                                                                      ΠΡΟΣ

                                                                 κ. Δήμαρχο Θάσου

                                                                                       κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

                                                                                                κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

 

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 12η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

  1. Περί έγκρισης Προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου Οικ. Έτους 2020.

(Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών  )

 

  1. Περί έγκρισης στοχοθεσίας έτους 2020 του Δήμου Θάσου ως αναπόσπαστο τμήμα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2020.

(Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών  )

 

                                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                    Τσουλκάνης  Γεώργιος

Add a comment

You must be logged in to comment.