Δήμος Θάσου


“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 12/11/2019”

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

              Θάσος,  08-11-2019

                                                                                                Αριθ. πρωτ.: 13449

                                                                                               Αριθ. Συνεδρ.: 14η

 

                                                                                            ΠΡΟΣ

                                                                                           κ. Δήμαρχο Θάσου

                                                                                          κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

                                                                                         κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 12η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

  1. Περί έγκρισης ή μη τεχνικού προγράμματος για το έτος 2020.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)

 

  1. Περί ορισμού εκπροσώπου στην γνωμοδοτική επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας μας.

(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ)

 

  1. Περί έγκρισης ή μη υλοτομικών εργασιών στο δημοτικό δάσος Θάσου, στις Τ.Κ. Παναγία Θάσου, Τ.Κ. Ποταμιάς Θάσου και Τ.Κ. Πρίνου Θάσου, βάσει της εγκριθείσας διαχειριστικής μελέτης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας)

 

  1. Περί τροποποίησης της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θάσου (ΔΕΥΑΘ).

(Εισηγητής: Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ)

 

  1. Καθορισμός εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του

Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημαρωγός».

(Εισηγητής: Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Δημαρωγός»)

 

  1. Περί έγκρισης ή μη παράτασης μίσθωσης παιδικού σταθμού Πρίνου.

(Εισηγητής: Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Δημαρωγός»)

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

          Τσουλκάνης  Γεώργιος

Add a comment

You must be logged in to comment.