Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου – 27/09/2018»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 11001/21.09.2018

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

 

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

σας προσκαλούμε

 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την  Πέμπτη 27-09-2018 και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί παραχώρησης δικαιώματος χρήσης θαλασσίου χώρου πυθμένα και υπεδάφους στη περιοχή του κόλπου της Καβάλας στην εταιρεία «ENERGIAN OIL AND GAS – Ενεργειακή Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων».
 2. Περί γνωμοδότησης για πιθανή εξαίρεση αιγιαλού/ ων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Θάσου για ειδικούς λόγους – ιστορικούς, περιβαλλοντικούς, επικινδυνότητας , από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους, προκειμένου να ληφθεί υπόψη σε νέες θεσμικές ρυθμίσεις που βρίσκονται υπό επεξεργασία
 3. Περί έγκρισης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα για την παραλαβή  βραβείου από την ΠΑΣΕΠΠΕ για τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος του Δήμου Θάσου και περί δημιουργίας του ζητούμενου οπτικοακουστικού υλικού (συνημμένο το σχετικό έγγραφο).
 4. Περί έγκρισης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα για την υπογραφή δανειακής σύμβασης με το Τ.Π.Δ. προκειμένου να ξεκινήσει η εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED.
 5. Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Θάσου και Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την υλοποίησης της πράξης «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Θάσου», που θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
 6. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Παροχή υποστηρικτικών & συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού, οργάνωσης και παρακολούθησης αιτήματος χρηματοδότησης για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού του Δήμου Θάσου, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
 7. Περί προσωρινής παραλαβής του έργου εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων – Καλυβίων.
 8. Περί προσωρινής παραλαβής του έργου κατασκευή τμήματος όμβριων στον οικισμό Πρίνου
 9. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή- συντήρηση γέφυρας στη περιοχή Βάλτα του Δ.Δ. Πρίνου.»
 10. Περί καθορισμού ή μη χώρου εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών ( Λούνα Πάρκ) στην Δημοτική Κοινότητα Λιμεναρίων του Δήμου Θάσου για περιορισμένο χρόνο.
 11. Περί έγκρισης ή μη  πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών έτους
 12. Περί ορισμού χώρου για την τοποθέτηση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από το ΔΕΔΔΗΕ.
 13. Περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου ειδικότητας ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ για την Πράξη ‘’ Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θάσου’’ Κωδικός ΟΠΣ 5002939.
 14. Περί εξετάσεως της αιτήσεως του κ. Κυριακούδη Ιωάννη.
 15. Περί έγκρισης ή μη ενοικίασης Δημοτικής Δασικής Έκτασης στην περιοχή ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΣ- ΑΗ ΜΑΤΗΣ της Τοπικής Κοινότητας Μαριών.

                                                                                                Θάσος,21-09-2018

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                               ΠΑΤΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.