Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου – 31/08/2018»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 10005/27.08.2018

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

 

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

σας προσκαλούμε

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την  Παρασκευή 31-08-2018 και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί έγκρισης ή μη της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΄Β Τριμήνου 2018 (έχω)
 2. Περί υποβολής ή μη πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία», με τίτλο “ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ” και κωδικό πρόσκλησης 098 ( ΑΔΑ: Ω25Σ465ΧΙ8-ΟΛΩ) και έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θάσου και του Εμπορικού Επιμελητηρίου Καβάλας.
 3. Περί λήψης κατάλληλων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων τύπου LED.
 4. Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 5. Περί διαγραφής οφειλών από Δημοτικά τέλη σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.
 6. Περί διαγραφής διαφόρων οφειλών από Δημοτικά τέλη σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.
 7. Περί έγκρισης ή μη επεκτάσεων δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.
 8. Περί έγκριση ή μη κατασκευής υπαίθριου θεάτρου στην πλατεία Λιμανιού της Σκάλας Ποταμιάς και σε έκταση χώρου εκτός αιγιαλίτιδας ζώνης.
 9. Περί  έγκρισης ή μη  πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών έτους    2018.
 10. Περί πρόσβασης υπαλλήλου του Δήμου Θάσου στην υπηρεσία Internet Banking της Τράπεζας Πειραιώς.
 11. Περί έγκρισης ή μη αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1ου τριμήνου 2018, του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»
 12. Περί έγκρισης ή μη Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 2ου τριμήνου 2018, του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»
 1. Περί έγκρισης ή μη παράτασης μίσθωσης παιδικού σταθμού Πρίνου.
 2. Περί έγκρισης ή μη παράτασης μίσθωσης παιδικού σταθμού Λιμένα.
 3. Περί εγκρίσεως της υπ’ αρίθ. 218/ 2018 απόφασης του Δ.Λ.Τ.Θ. περί της  5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2018.
 4. Περί εγκρίσεως της υπ’ αρίθ. 219/2018  απόφασης του Δ.Λ.Τ.Θ. περί της    τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Ά τριμήνου 2018.
 5. Περί εγκρίσεως της υπ’ αρίθ. 220/2018  απόφασης του Δ.Λ.Τ.Θ. περί της    τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων ΄Β τριμήνου 2018.

 

                                                                                                Θάσος,27-08-2018

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                               ΠΑΤΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.