Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου – 30/07/2018»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8745/25.07.2018

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

 

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

σας προσκαλούμε

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την  Δευτέρα 30-07-2018 και ώρα 12:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί αποδοχής ή μη ευνοϊκότερων όρων χορήγησης δάνειου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης και υπογραφής τοκοχρεολυτικού δανείου από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με νεότερα τύπου (LED)», σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 3609/6-4-2017 απόφασης έγκρισης χορήγησης δανείου του Δ.Σ του Ταμείου Παρακαταθηκών και  Δανείων και της υπ. αριθ. 96/2017 ΑΔΣ».
 2. Περί έγκρισης ή μη μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
 3. Περί Υποβολής ή μη αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, στο μέτρο 19: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», στο υπομέτρο  2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»  για την ένταξη της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ».
 4. Περί ένταξης ή μη της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμά του Δήμου Θάσου, όταν αυτό εκπονηθεί /τροποποιηθεί.
 5. Περί Υποβολής ή μη αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, στο μέτρο 19: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», στο υπομέτρο  2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»  για την ένταξη της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΚ. ΜΑΡΙΩΝ» .
 6. Περί ένταξης ή μη της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΚ. ΜΑΡΙΩΝ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμά του Δήμου Θάσου, όταν αυτό εκπονηθεί /τροποποιηθεί.
 7. Περί Υποβολής ή μη αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, στο μέτρο 19: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», στο υπομέτρο  2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»  για την ένταξη της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΤΑΜΙΑΣ – ΘΕΟΛΟΓΟΥ».
 8. Περί ένταξης ή μη της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΤΑΜΙΑΣ – ΘΕΟΛΟΓΟΥ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμά του Δήμου Θάσου, όταν αυτό εκπονηθεί /τροποποιηθεί.
 9. Περί Υποβολής ή μη αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, στο μέτρο 19: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», στο υπομέτρο  2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»  για την ένταξη της πράξης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ» .
 10. Περί ένταξης ή μη της πράξης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμά του Δήμου Θάσου, όταν αυτό εκπονηθεί /τροποποιηθεί.
 11. Περί αποδοχής ή μη της χρηματοδότησης και των όρων έγκρισης της πρότασης με τίτλο «Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destinations in the cross border area» και ακρωνύμιο «Destinations for all” που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία, 2014-2020, Άξονας προτεραιότητας 2, Θεματικός Άξονας 6, Επενδυτική Προτεραιότητα 6c.
 12. Περί ενεργειών κατά της απόφασης του Δήμου Νέστου με θέμα «Περί απαγόρευσης διέλευσης βαρέων οχημάτων στη Κεραμωτή».
 13. Περί έγκρισης ή μη της 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018, του Δήμου Θάσου.
 14. Περί αποδοχής ποσού 40.430,00€ και κατανομής ποσού 40.369,35€ που αφορούν ΄Γ κατανομή έτους 2017 Λειτουργικές Ανάγκες Σχολείων.
 15. Περί αποδοχής ποσού 40.430,00€ και κατανομής ποσού 40.369,35€ που αφορούν ΄Δ κατανομή έτους 2017 Λειτουργικές Ανάγκες Σχολείων.
 16. Περί αποδοχής ποσού 41.100,00€ και κατανομής ποσού 41.038,35€ που αφορούν κατανομή έτους 2018 Κάλυψη Δαπανών για Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων.
 17. Περί αποστολής της Β2 φάσης του ΓΠΣ Θάσου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.
 18. Περί τροποποίησης ή μη της μελέτης εφαρμογής του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Ποτού-Λιμεναρίων Δήμου Θάσου».
 19. Περί υποβολής ή μη αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης» του έργου εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Σκάλα Σωτήρας – Σκάλα Καλλιράχης.
 20. Περί έγκρισης ή μη εκτέλεσης της προμήθειας μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
 21. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας για τη διάνοιξη οδού μεταξύ των ΟΤ 168 και 169 στον οικισμό Λιμεναρίων Δήμου Θάσου.
 22. Καθιέρωση εργασίας με αμοιβή πέρα από το κανονικό ωράριο ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή τις νυχτερινές ώρες για κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου έως 31/12/2018.
 23. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε απόρους του Δήμου Θάσου.
 24. Περί έγκρισης ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών έτους 2018.
 25. Περί διαγραφής τελών και δικαιωμάτων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους .
 26. Περί έγκρισης ή μη εφαρμογής προγράμματος στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς.
 27. Περί έγκριση ή μη ψηφίσματος του Συλλόγου «ΑΞΙΑ».

 

 

                                                                                                Θάσος,25-07-2018

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                               ΠΑΤΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.