Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου – 02/07/2018»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7353/27.06.2018

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

 

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

σας προσκαλούμε

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την  Δευτέρα 02-07-2018 και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί έγκρισης ή μη της 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 2. Περί έγκρισης ή μη της 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 3. Περί έγκρισης ή μη Ισολογισμού 2017 του Κληροδοτήματος «Ραξή» Θάσου.
 4. Περί έγκρισης ή μη Απολογισμού 2017 του Κληροδοτήματος «Ραξή» Θάσου.
 5. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στις ιδιοκτησίες με ΑΟ 02 και 03 στο ΟΤ 40Α στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου.
 6. Περί ψήφισης πίστωσης για την αποζημίωση επικείμενων στην ιδιοκτησία με ΑΟ 02 στο ΟΤ 40Α στον Οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου.
 7. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με ΑΟ 07 στο ΟΤ 144 στον οικισμό Λιμεναρίων Δήμου Θάσου.
 8. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας για τη διάνοιξη οδού μεταξύ των ΟΤ 168 και 169 στον οικισμό Λιμεναρίων  Δήμου Θάσου.
 9. Περί διαγραφής οφειλών από Δημοτικά τέλη σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.
 10. Περί διαγραφής διάφορων οφειλών από Δημοτικά τέλη σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.
 11. Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων  ποσών.
 12. Περί καταβολής αποζημίωσης χρήσης για το ακίνητο που στεγάζεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δήμου Θάσου για χρονικό διάστημα από 01-06-2016 έως 31-10-2016.
 13. Περί  έγκρισης ή μη  πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών έτους     2017-2018.
 1. Περί έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» λόγω άγονου αποτελέσματος του διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της υπ’ αρίθ. 2015/2017 (2η τροποποίηση) μελέτης και της υπ’ αρίθ. 18694/2017 διακήρυξης του διαγωνισμού.
 2. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 24/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα  για τη διαπλάτυνση τμήματος δασικού δρόμου και διαμόρφωσης πρανών από κατολισθήσεις στη θέση “Τρείς Γκρεμοί” .
 3. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου “Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Ποτού-Λιμεναρίων Δήμου Θάσου”.
 4. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 27/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: « Περί της πρόθεσης του Δήμου Θάσου για τη συνέχιση ή όχι της μελέτης πολεοδόμησης Ποτού Πευκαρίου Δήμου Θάσου.
 5. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 29/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: « Περί εκμίσθωσης ιδιωτικής έκτασης για χώρο στάθμευσης στον οικισμό Ποτού Δήμου Θάσου».
 6. Περί παραχώρησης ή μη του προαύλιου χώρου Γυμνασίου-Λυκείου Λιμένα Θάσου για χώρο στάθμευσης οχημάτων σε συνέχεια της 142/2018 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θάσου.
 7. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 28/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Περί παραχώρησης για τέσσερις (4) μήνες δημοτικού χώρου στα Λιμενάρια Θάσου για την εγκατάσταση Λούνα Πάρκ».
 8. Περί  εγκρίσεως της υπ΄ αριθ.  183/2018  απόφασης  του  Δ.Λ.Τ.Θ.  περί  της  4ης  αναμόρφωσης  του προϋπολογισμού  του ΔΛΤΘ.
 9. Περί φιλοξενίας γερμανικής αποστολής στις 5 & 6 Ιουλίου 2018.
 10. Περί αντικατάσταση μέλους της Δ.Ε.Υ.Α Θάσου.

 

 

                                                                                                Θάσος,27-06-2018

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                               ΠΑΤΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.