Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου – 31/05/2018»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5809 /23.05.2018

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

 

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

σας προσκαλούμε

 

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την  Πέμπτη 31-05-2018 και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί έγκρισης ή μη της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018
 2. Περί έγκρισης ή μη τριμηνιαίας έκθεσης Α’ τριμήνου Οικ. Έτους 2018.
 3. Περί κατανομής ΣΑΤΑ.
 4. Περί αποδοχής ποσού 45.690,00 και κατανομής ποσού 45.621,46 που αφορούν Ά κατανομή έτους 2018 Λειτουργικές Ανάγκες Σχολείων.
 5. Περί αποδοχής ποσού 45.690,00 και κατανομής ποσού 45.621,46 που αφορούν Ά κατανομή έτους 2018 Λειτουργικές Ανάγκες Σχολείων.
 6. Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού «Εξέταση προσφορών για την παροχή τραπεζικών εργασιών για την διασύνδεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Θάσου στο διατραπεζικό σύστημα (ΔΙΑΣ) για ηλεκτρονικές εισπράξεις και πληρωμές».
 7. Περί αποδοχής όρων ένταξης της πράξης « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5021473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020».
 8. Περί αποδοχής χρηματοδότησης, αποδοχή όρων ένταξης και άνοιγμα ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για την πράξη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» και κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006174842.
 9. Περί έναρξης εργασίας και προσδιορισμός του τμήματος του οικισμού Κάστρου Λιμεναρίων για κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων.
 10. Περί τροποποίηση ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 149 του οικισμού Πρίνου ( Καλύβια) Δήμου Θάσου.
 11. Περί έγκρισης της μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής του συστήματος υπεδάφιας διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων του έργου ‘’ Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Ποτού- Λιμεναρίων Θάσου’’
 12. Περί έγκρισης η μη κοπής δέντρων εντός του Ο.Τ. 132 όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το αθλητικό πάρκο Λιμένα Θάσου.
 13. Περί έκφραση γνώμης επί της με Α.Π. 4171/18-04-2018 αίτησης του κ. Χουρτιτζέ Καπιτόν.
 14. Περί γνωμοδότησης για την έκφραση γνώμης επί της Α.Π. 5544/9-5-2-17 αίτησης της κας Αγγελή Ευθυμίας.
 15. Περί έγκρισης ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών έτους 2018.
 16. Περί ανάκλησης της υπ’ αρ. 69/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της υπ’ αρ. 10501/29-08-2017 άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του καταστήματος «QUEΕN BEE» ιδιοκτησίας ΠΑΤΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Ιωάννη, λόγω διατάραξης της ησυχίας των περιοίκων και βεβαιωμένων παραβάσεων από το Α.Τ. Θάσου.
 17. Περί έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» λόγω άγονου αποτελέσματος του διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των ότων της υπ’ αρίθ. 2015/2017 (2η τροποποίηση) μελέτης και της υπ’ αρίθ. 18694/2017 διακήρυξης του διαγωνισμού.
 18. Περί χώρων στάθμευσης στο νησί της Θάσου, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.
 19. Περί φιλοξενίας επιστημονικής ομάδας από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας για την ολοκλήρωση των εργασιών ανασκαφής και αξιοποίησης στο σπήλαιο «Δρακότρυπα».
 20. Περί χορήγησης ή μη σύμφωνης γνώμης για τις εφαρμογές ULV.
 21. Περί συνδρομής του Δήμου σε εφημερίδες-περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2018.

 

 

Θάσος,25-05-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΤΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.