Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου – 08/05/2018»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:4814 /03.05.2018

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

 

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

σας προσκαλούμε

 

 

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την  Τρίτη 08-05-2018 και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Περί του σχεδίου νόμου με τίτλο « Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ[ Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ] Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»
 2. Περί έγκρισης ή μη της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018.
 3. Περί  διεξαγωγής εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ναυτικής εβδομάδας έτους 2018 στην οποία τιμώμενο νησί είναι η Θάσος και φιλοξενίας της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού  και επίσημων προσκεκλημένων.
 4. Περί φιλοξενίας κυπριακής αποστολής τον Ιούνιο του 2018.
 5. Περί έγκρισης η μη «Καθιέρωσης εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία και απογευματινής βάρδιας της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου».
 6. Περί επιλογής υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2018.
 7. Περί παραχώρησης για 4 μήνες δημοτικού χώρου για λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στα Λιμενάρια Θάσου.
 8. Περί έγκρισης η μη καταβολής ποσού 1.296,98€ στον Πετρίδη Παντελεήμονα.
 9. Περί ψήφισης πίστωσης για την αποζημίωση σε θιγόμενους από ρυμοτομία για τη διάνοιξη οδού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 60 και 61 του οικισμού Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου.
 10. Περί παραχώρησης ή μη χώρου σε κοινή χρήση στη περιοχή <<ΒΑΛΤΑ>> Ραχωνίου.
 11. Περί μίσθωσης ή μη ακινήτου από το Δήμο Θάσου στην  περιοχή Πρίνου και ορισμού επιτροπής εκτίμησης ακινήτου.
 12. Περί εξετάσεως αιτήσεως Ζυμάρη Ιωάννας για παράταση μίσθωσης ακινήτου Δήμου Θάσου.
 13. Περί εξουσιοδότησης υπαλλήλου για διεκπεραίωση υποθέσεων οχημάτων στο μηχανολογικό Καβάλας.
 14. Περί έγκρισης ή μη της  2ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018, του ΝΠΔΔ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ  του Δήμου Θάσου.

 

 

                                                                                                Θάσος,04-05-2018

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΤΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.