Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου – 20/04/2018»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:4022 /16.04.2018

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

 

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

σας προσκαλούμε

 

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την  Παρασκευή  20-04-2018 και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί έγκρισης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα από 11/4 έως 13/4/2018
 2. Περί έγκρισης ή μη της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018.
 3. Περί τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2018.
 4. Περί σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ειδικότητας Δασολόγου.
 5. Περί έγκρισης ή μη « Εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας έτους 2018 στο Δήμο Θάσου»
 6. Περί έγκρισης ή μη αγοράς ακινήτου, και ορισμού δύο μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτου.
 7. Περί γνωμοδότησης για την κοπή πεύκων στην τοπική κοινότητα Σωτήρα.
 8. Περί οριοθέτησης οικιστικών πυκνώσεων.
 9. Περί γνωμοδότησης για ενοικίαση Δημοτικής Δασικής Έκτασης στην περιοχή ΑΗ ΜΑΤΗΣ της Τοπικής Κοινότητας Μαριών
 10. Περί έγκρισης ή μη αιτήματος για διάνοιξη δασικής οδού Δ’ Κατηγορίας σε δημοτική δασική έκταση.
 11. Περί έκδοσης ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής στο οικ. 1 του Ο.Τ. 44.
 12. Περί εξέτασης εντάσεων σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 24 του οικισμού Λιμεναρίων του Δήμου Θάσου.
 13. Περί συντάξεως πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Νικολάου Μανωλίτση στην περιοχή Μακρύαμμου Κοινύρων.
 14. Εισφορά μισθωτικών δικαιωμάτων λατομείων της εταιρείας Λατομικές Επιχειρήσεις Σ. Λασκαρίδης Α.Ε στην εταιρεία FHL Η. Κυριακίδης-Μάρμαρα Γρανίτες ΑΒΕΕ.
 15. Εισφορά μισθωτικών δικαιωμάτων λατομείων της εταιρείας FHL Λατομική Θάσου Α.Ε στην εταιρεία FHL Η. Κυριακίδης-Μάρμαρα Γρανίτες ΑΒΕΕ.
 16. Περί συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή τμήματος όμβριων στον οικισμό Πρίνου».
 17. Περί συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων- Καλυβίων»
 18. Περί έγκρισης ή μη εκτέλεσης του έργου « ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ».
 19. Περί έγκρισης ή μη κατασκευής πέργολας σε παραχωρημένο Δημοτικό χώρο στον οικισμό του Ποτού Θάσου μετά από τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.
 20. Περί έγκρισης ή μη κατασκευής πέργολας σε παραχωρημένο Δημοτικό χώρο στον οικισμό Σκάλα Καλλιράχης Θάσου μετά από τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.
 21. Περί έγκρισης ή μη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θάσου.
 22. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 4ου τριμήνου 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός..
 23. Έγκριση ή μη ταμειακού απολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός.
 24. Περί συμμετοχής ή μη του Δήμου Θάσου στα πλαίσια της Ελληνογερμανικής συνέλευσης σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και λειτουργίας κοινωνικών δομών.

 

 

 

                                                                                                Θάσος,16-04-2018

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                              ΠΑΤΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.