Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου – 21/02/2019»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1663/15-02-2019

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

 

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

σας προσκαλούμε

 

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει τη  Πέμπτη 21-02-2019 και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Περί λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος για την μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων, ύστερα από την αριθ. Οικ. 2/6748/ ΔΛΓΚ΄/24.1.2019 (ΦΕΚ 104 Β) απόφαση αναπλ. Υπουργού Οικονομικών.
  2. Περί πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών – ναυαγοσωστών έτους 2019.
  3. Περί ενημέρωσης για τον ετήσιο απολογισμό έτους 2018 και τον προγραμματισμό για το έτος 2019 με βάση το ΠΕΣΔΑ της ΑΜΘ.
  4. Περί έγκρισης ή μη του πρώτου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΙΝΟΥ».
  5. Περί έγκρισης ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΛΤΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΡΙΝΟΥ».
  6. Περί χορήγησης νέας παροχής ισχύος 25 Kva με αριθμό 23593539-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του/της ακινήτου/ εγκατάστασης στη διεύθυνση ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ ΘΑΣΟΥ (ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ).

 

 

 

                                                                                               Θάσος, 15-02-2019

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                               ΠΑΤΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.