Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου – 12/02/2019»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1356/07-02-2019

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

 

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

σας προσκαλούμε

 

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει τη  Τρίτη 12-02-2019 και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί κατάρτισης του σχεδίου της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.
 2. Περί κατάρτισης σχεδίου αναμόρφωσης στοχοθεσίας Δήμου Θάσου Οικ. Έτους 2019.
 3. Προέλεγχος ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2017 του Δήμου Θάσου.
 4. Προέλεγχος απολογισμού του Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2017.
 5. Περί έγκρισης ή μη τριμηνιαίας έκθεσης Δ’ τριμήνου του Δήμου Θάσου Οικ. Έτους 2018.
 6. Περί ανάκλησης της υπ΄ αριθμ. 1/2019 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Θάσου και λήψης νέας απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του έργου «Εγκατάσταση Ανάκτησης Υλικών και Παραγωγής Κόμποστ από τα Μη Επικίνδυνα Αστικά Απόβλητα Δήμου Θάσου».
 7. Περί ανάκλησης της υπ΄ αριθμ. 199/2016 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Θάσου και λήψης νέας απόφασης για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση Ανάκτησης Υλικών και Παραγωγής Κόμποστ από τα Μη Επικίνδυνα Αστικά Απόβλητα Δήμου Θάσου».
 8. Περί αποδοχής ή μη χρηματοδότησης και περί υποβολής ή μη αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας», για την πράξη με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων στον Δήμο Θάσου».
 9. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας: “Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αξιολόγησης δυνατοτήτων ανάπτυξης καταδυτικού τουρισμού στη Θάσο, αξιολόγησης καταλληλόλητας της περιοχής Αστρίς για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου, οργάνωσης  φακέλου δημιουργίας καταδυτικού πάρκου”, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 219 άρθρο του Ν. 4412/16 και εξουσιοδότηση της Ένωσης Εταιρειών “Epsilon – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.- ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ” , για την υποβολή του φακέλου τεκμηρίωσης  καταδυτικού πάρκου στη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος  – Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής .
 10. Περί αποδοχής ποσού 45.690,00€ και κατανομής ποσού 45.621,46 € που αφορούν Δ΄ κατανομή έτους 2018 για Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων.
 11. Περί αποδοχής ποσού 8.160,00 € και κατανομής ποσού 8.147,76 € που αφορούν Συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων.
 12. Περί προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους 2019 για αντιμετώπιση εποχικών – περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 13. Περί έγκρισης πρόσληψης υδρονομέων στο Δήμο Θάσου για την αρδευτική περίοδο 2019.
 14. Καθιέρωση εργασίας με αμοιβή πέρα από το κανονικό ωράριο ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή τις νυχτερινές ώρες για κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου έως 31/12/2019.
 15. Καθιέρωση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία και απογευματινής βάρδιας της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου.
 16. Περί έγκρισης ή μη της στατικής μελέτης, αρχιτεκτονικής μελέτης, μελέτης ύδρευσης, μελέτης αποχέτευσης, μελέτης θερμομονωτικής επάρκειας, και μελέτης παθητικής πυροπροστασίας για το έργο «Δημιουργία Αθλητικού Πάρκου Θάσου».
 17. Περί διάλυσης ή μη της σύμβασης του 4ου υποέργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ – ΠΟΤΟΥ» και του 5ου υποέργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ- ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ» ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΕΕΛ ΠΟΤΟΥΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».
 18. Περί έγκρισης ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου: “ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΡΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΖΑΒΗΤΙ’’.
 19. Περί υποκατάσταση ή μη του αναδόχου του έργου «ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΡΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΖΑΒΗΤΙ».
 20. Περί γνωμοδότησης για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή γέφυρας σε αντικατάσταση Ιρλανδικής διάβασης επί της παλαιάς χάραξης της εθνικής οδού Λιμεναρίων-Λιμένα».
 21. Περί έγκρισης ή μη Προϋπολογισμού «Κληροδοτήματος Ραξή», Οικ. Έτους 2019.
 22. Περί έγκρισης ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών έτους 2018-2019.
 23. Περί εξουσιοδότησης υπαλλήλου του Δήμου Θάσου που ως υπεύθυνος λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων θα εκτελεί πληρωμές με ηλεκτρονική εντολή.
 24. Αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης ακινήτων, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1113/2018 (ΦΕΚ 2192/Β΄/12-6-2018).
 25. Περί έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  του οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημαρωγός».
 26. Περί έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης του ΟΠΔ (Στοχοθεσία ) του οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημαρωγός».
 27. Περί αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 4ου τριμήνου 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημαρωγός».
 28. Περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης του  προϋπολογισμού  οικ. έτους  2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Θάσου.
 29. Περί 1ης αναμόρφωσης του ολοκληρωμένου  πλαισίου δράσης  (Στοχοθεσία )  οικ.  έτους   2019  του  Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Θάσου.
 30. Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Γ΄  Τριμήνου του οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Θάσου.
 31. Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δ΄  Τριμήνου του οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Θάσου.

 

 

 

                                                                                               Θάσος, 07-02-2019

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                               ΠΑΤΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.