Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου – 31/12/2018»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 15438/21.12.2018

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

 

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

σας προσκαλούμε

 

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει τη  Δευτέρα 31-12-2018 και ώρα 12:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Περί λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση ΑΜΘ 59 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3300 για ένταξη της μελέτης «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) Δήμου Θάσου» και έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου.
  2. Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Ποτού-Λιμεναρίων Δήμου Θάσου» που περιλαμβάνει το 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τη σύναψη της 1ης  Συμπληρωματικής Σύμβασης.
  3. Περί ανάληψης αρμοδιοτήτων σχετικά με την έκδοση όρων δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 4495/2017.
  4. Περί συναίνεσης στις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης ή τροποποίησης ή μεταρρύθμισης των εσωτερικών χώρων του κτιρίου Παιδικού Σταθμού Λιμεναρίων.
  5. Περί έγκρισης ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών έτους 2018.
  6. Περί αποζημίωσης σε θιγόμενους από ρυμοτομία.
  7. Περί διαγραφής διάφορων οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.

 

 

 

 

                                                                                               Θάσος, 21-12-2018

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                               ΠΑΤΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.