Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 15-10-2019»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

 Θάσος,  10-10-2019

                                                                                                Αριθ. πρωτ.:11963

                                                                                                                   Αριθ. Συνεδρ.: 12η

 

 

                                                                      ΠΡΟΣ

                                                                 κ. Δήμαρχο Θάσου

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

 

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 15η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

 1. Περί έγκρισης ή μη της 8ης  Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου,  Οικ. Έτους 2019.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 

 1. Περί έγκρισης ή μη του Προϋπολογισμού «Κληροδοτήματος Ραξή», Οικ. Έτους 2020.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 

 1. Περί ορισμού υπολόγων διαχειριστών του λογαριασμού «Δήμος Θάσου Κληροδότημα Ραξή».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 

 1. Περί επανεξέτασης της υπ’ αριθ. πρωτ. 11216/27-09-2018 αιτήσεως.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 

 1. Περί εξέτασης της υπ’ αριθ. πρωτ. 5336/09-05-2019 αιτήσεως.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 

 1. Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Θάσου.

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)

 

 1. Περί Ορισμού Επιτροπής Καταστροφής πάγιου (άχρηστου) εξοπλισμού του Δήμου Θάσου (άρθρο 199, παρ. 6 του Ν. 3463/2006.

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)

 

 1. Περί λήψης απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και τον ορισμό εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 

 1. Περί καθορισμού προσώπων που θα διενεργούν συναλλαγές με την Τράπεζα

EUROBANK ERGASIAS A.E. καθώς και το είδος των συναλλαγών αυτών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 

 1. Περί υπογραφής συμβάσεων και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank και του Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS της Τράπεζα Πειραιώς.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 

 1. Περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ»  συνολικού προϋπολογισμού 2.985.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. πράξης ενταγμένης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 

 1. Περί αποδοχής ποσού 45.690,00 € και κατανομής ποσού 45.621,46 € που αφορούν Ά κατανομή έτους 2019 για Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 

 1. Περί αποδοχής ποσού 45.680,00 € και κατανομής ποσού 45.611,48 € που αφορούν ΄Β κατανομή έτους 2019 για Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 

 1. Περί αποδοχής ποσού 46.960,00 € και κατανομής ποσού 46.882,56 € που αφορούν ΄Γ κατανομή έτους 2019 για Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)

 

 1. Περί απόφασης για έκτακτη κάρπωση για την κατασκευή ηλεκτρικού δικτύου διανομής στη περιοχή κεραιών ΟΤΕ-ΤV στο Υψάριο έως το λατομείο της «Φυσικοί Λίθοι ΙΚΕ».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας)

 

 1. Περί έγκρισης ή μη έκτακτης κάρπωσης από το δημοτικό δάσος Θάσου των προσβεβλημένων (ξερών) ατόμων πεύκης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας)

 

 1. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ).

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)

 

18. Περί έγκρισης ή μη υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕ για την υποβολή πρότασης       χρηματοδότησης     με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ».

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)

 

 1. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Ποτού – Λιμεναρίων Δήμου Θάσου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 

 1. Καθορισμού εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου)

 

 1. Περί έγκρισης ή μη της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Β΄  Τριμήνου οικονομικού έτους 2019, του Ν.Π.Δ.Δ «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου)

 

 1. Περί μη  αναμόρφωσης  του ΟΠΔ, του Ν.Π.Δ.Δ «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου)

 

 1. Περί έγκρισης ή μη της 5ης   Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2019, του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός)

 

 1. Περί έγκρισης ή μη της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Β΄  Τριμήνου  οικονομικού έτους 2019, του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός)

                                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                 Τσουλκάνης  Γεώργιος

Add a comment

You must be logged in to comment.