Δήμος Θάσου


“Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 26-09-2019”

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

                                                                                                            Θάσος,  20-09-2019

                                                                                                             Αριθ. πρωτ.:10908  

                                                                                                              Αριθ. Συνεδρ.: 11η

 

 

                                                                                                               ΠΡΟΣ

                                                                                                               κ. Δήμαρχο Θάσου

                                                                                                               κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

                                                                                                               κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

                                                                                                               ΚΟΙΝ.

                                                                                                             κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

 1. Ορισμός Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου» με διακριτικό τίτλο «ΔΗ.ΚΕ.Θ.».

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Θάσου με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας του Δ.Σ.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.».

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Θάσου στην Γενική Συνέλευση της Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Θάσου σε Επιτροπές Διαχείρισης Προγραμμάτων της Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Περί συγκρότησης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Θάσου

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας)

 1. Περί έγκρισης ή μη της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2019.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Περί έγκρισης ή μη της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού ΄Β Τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Περί έγκρισης ή μη κατάρτισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2020.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Έγκριση, της Προγραμματικής Σύμβασης με το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπό την επωνυμία “Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης” (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU, ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αυτής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης  αυτής.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Συμπλήρωση – τροποποίηση της με αριθμ. 242/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Περί γνωμοδότησης η μη για τη δημιουργία πεδίου βολής στη Θάσο.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 320/2018 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Θάσου περί υποβολής ή μη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και αποκατάσταση δημοτικών κτηρίων» με τίτλο « Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτηρίων» του έργου με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» και περί ένταξης ή μη του έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμά του Δήμου Θάσου, όταν αυτό εκπονηθεί/ τροποποιηθεί.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί έγκρισης ή μη της παράτασης προθεσμίας του έργου : «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις (Φιλόδημος ΙΙ).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή σπηλαίωσης χώρου προσγειάλωσης Ε/Γ – Ο/Γ Λιμένα Θάσου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 1. Περί συναίνεσης για την σύνταξη και εκτέλεση μελέτης αναδάσωσης, σε δημοτική δασική έκταση.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας)

 1. Περί συναίνεση υλοτομίας και καθορισμού τρόπου διάθεσης παραγομένων προϊόντων Δημοτικού Δάσους Θάσου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας)

 1. Γνωμοδότηση για την «Αναδάσωση δημοτικής δασικής έκτασης 9.506,52 τ.μ. στη θέση «Τρείς Γκρεμοί» του Δ.Δ. Παναγίας του Δήμου Θάσου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας)

 1. Περί έγκρισης ή μη του ψηφίσματος της συντονιστικής επιτροπής με θέμα «Εγκατάσταση Κεραίων της Υ.Π.Α. στο όρος Υψάριο ».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

 

                                                                                                                Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                              Τσουλκάνης  Γεώργιος

Add a comment

You must be logged in to comment.