Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 6/02/2020

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                               

                                                                                                                     Θάσος,  31/01/2020

                                                                                                                      Αριθ. πρωτ.:  1166

                                                                                                                        Αριθ. Συνεδρ.: 4η

 

          ΠΡΟΣ

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
 2. κ. Τσολάκης Σταύρος
 3. κ.   Πιπίνης Δημήτριος
 4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
 5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
 6. κα   Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 6η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

 1. Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Περί εξέτασης της υπ. αριθμ. Πρωτ. 15442/16-12-19 αίτησης του κ. Ψαλίδα Νικολάου και έγκρισης ή μη της διαγραφής μέρους της οφειλής του από το βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου Θάσου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών )

 

 1. Περί εξέταση αιτήσεως- ενστάσεως της κας Καπουργιαννίδου Ευαγγελίας.

(Εισηγητής: Προϊστάμενος τμήματος Περιβάλλοντος)

 

 1. Περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθεια Απορριμματοφόρων» στα πλαίσια του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ.

(Εισηγητής: Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού)

 

 1. Περί έγκρισης ή μη Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Θάσου και των Νομικών του Προσώπων».

(Εισηγητής: Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού )

 

 1. Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο « Προμήθεια  Απορριμματοφόρου 16m3» Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ

(Εισηγητής: Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού )

7.  Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και επανακαθορισμού των όρων διακήρυξης για την        προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Απορριμματοφόρων» Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ

(Εισηγητής: Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού )

 1. Περί τροποποίησης της αρίθμ. 159/2019 απόφασης περί καθορισμού των όρων διακήρυξης του έργου ‘’Αποχέτευση ακαθάρτων Σκ. Καλλιράχης, Σκ. Σωτήρος Δήμου Θάσου’’

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης )

 

 1.   Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών )

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Στρατηγέντας Σωτήριος

 

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.