Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 27/01/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                               

                                                                                                                                          Θάσος,  23-01-2020

                                                                                                                                            Αριθ. πρωτ.:  827

                                                                                                                                           Αριθ. Συνεδρ.: 3η

 

        ΠΡΟΣ

 

      Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
 2. κ. Τσολάκης Σταύρος
 3. κ.   Πιπίνης Δημήτριος
 4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
 5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
 6. κα   Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 27η ημέρα του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

 1. Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Περί έγκρισης αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Περί έγκρισης αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης αιρετών στην Σόφια της Βουλγαρίας για συμμετοχή στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση “Holiday & SPA Expo”». .

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού Ι για την προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια Απορριμματοφόρων»,Φιλόδημος ΙΙ.

(Εισηγητής: Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού)

 

 1. Περί έγκρισης της 1ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία « Λιμενικό Ταμείο Θάσου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου)

 

 1. Περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) Οικον. Έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία « Λιμενικό Ταμείο Θάσου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου)

 

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Κυριακίδης Ελευθέριος

Add a comment

You must be logged in to comment.