Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 20/01/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                

                                                                                                                                             Θάσος,  16-01-2020

                                                                                                                                                Αριθ. πρωτ.:  544

                                                                                                                                                 Αριθ. Συνεδρ.: 2η

 

      ΠΡΟΣ

 

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
  2. κ. Τσολάκης Σταύρος
  3. κ.   Πιπίνης Δημήτριος
  4. κ.   Μανίτσας Δημήτριος
  5. κ.  Πλαφαδέλης Ιωάννης
  6. κα   Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 20η ημέρα του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

  1. Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

  1. Περί εξειδίκευσης πιστώσεων κωδικών προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, του Δήμου Θάσου.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Κυριακίδης Ελευθέριος

 

Add a comment

You must be logged in to comment.