Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 15/01/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                

                                                                                                                                  Θάσος,  08-01-2020

                                                                                                                                     Αριθ. πρωτ.:  190

                                                                                                                                      Αριθ. Συνεδρ.: 1η

 

      ΠΡΟΣ

 

   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
 2. κ. Τσολάκης Σταύρος
 3. κ.   Πιπίνης Δημήτριος
 4. κ.   Μανίτσας Δημήτριος
 5. κ.  Πλαφαδέλης Ιωάννης
 6. κα   Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 15η ημέρα του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

 1. Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Περί έγκρισης ή μη αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης δημάρχου εκτός έδρας του Δήμου.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Περί έγκρισης ή μη πρακτικού ΙΙ κατακύρωσης του διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και λοιπού εξοπλισμού». (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

(Εισηγητής: Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού)

 

 1. Περί έγκρισης ή μη πρακτικού Ι διενέργειας διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Θάσου και των Ν.Π.Δ.Δ».

(Εισηγητής: Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού)

 

 1. Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του Έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στο δημοτικό κάμπινγκ Χρυσής Αμμουδιάς».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης)

 

 1. Περί κατάρτισης του σχεδίου της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

 1. Περί ορισμού συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών-εργασιών (άρθρου 221 παρ.3 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν 3852/2010) Δήμου Θάσου και των νομικών του προσώπων που στερούνται προσωπικό.( Έτους 2020)

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

 1. Περί ορισμού συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σε διαγωνισμούς διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016) Δήμου Θάσου και των νομικών του προσώπων του που στερούνται προσωπικού. (Έτους 2020)

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Κυριακίδης Ελευθέριος

Add a comment

You must be logged in to comment.