Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 24/12/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                

                                                                                                                                                Θάσος,  19-12-2019

                                                                                                                                                 Αριθ. πρωτ.: 15784

                                                                                                                                                   Αριθ. Συνεδρ.: 37η

 

   ΠΡΟΣ

 

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
  2. κ. Τσολάκης Σταύρος
  3. κ.   Πιπίνης Δημήτριος
  4. κ.   Μανίτσας Δημήτριος
  5. κ.  Πλαφαδέλης Ιωάννης
  6. κα   Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 24η ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

  1. Περί αποδοχής δωρεάς παροχής υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού για την διεκπεραίωση αδειοδότησης του Δημοτικού γηπέδου Ποτού Θάσου.

(Εισηγητής:  Δήμαρχος)

 

  1. Περί έγκρισης ή μη αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης δημάρχου εκτός έδρας του Δήμου.

(Εισηγητής:  Δήμαρχος)

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Στρατηγέντας Σωτήριος

Add a comment

You must be logged in to comment.