Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 05/06/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                                               Θάσος,  31/05/2019

                                                                                                                                                 Αριθ. πρωτ.: 6375

                                                                                                                                                 Αριθ. Συνεδρ.: 19η

 

 

 

      ΠΡΟΣ

    Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
  2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
  3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
  4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
  5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 77, Ν. 4555/18).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 5η του μηνός  Ιουνίου του έτους  2019  ημέρα Τετάρτη και ώρα  12:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α΄ 133).

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

 

 

 

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού ΙΙI (ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) διενέργειας ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για  την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ”  ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ».
  2. Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού Ι για την «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Θάσου».

         Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

     Πλαφαδέλης Ιωάννης

Add a comment

You must be logged in to comment.