Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 13/05/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                                                        Θάσος,  09/05/2019

                                                                                                                                                       Αριθ. πρωτ.: 5463

                                                                                                                                                     Αριθ. Συνεδρ.: 17η

  ΠΡΟΣ:

   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
 2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
 3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
 4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
 5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 13η του μηνός  Μαΐου του έτους  2019  ημέρα Δευτέρα και ώρα  12:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

 

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. ΠΕΡΙ έγκρισης ή πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Θάσου και των Νομικών του Προσώπων»
 2. ΠΕΡΙ έγκρισης των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την Προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Θάσου»
 3. ΠΕΡΙ έγκρισης των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την Εργασία με  τίτλο: “Ναυαγοσωστική Κάλυψη Δήμου Θάσου”
 4. ΠΕΡΙ έγκρισης ή μη του πρακτικού ΙΙ διενέργειας ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ»
 5. ΠΕΡΙ έγκρισης ή μη του πρακτικού ΙΙ διενέργειας ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για την  Προμήθεια με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ”  ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                             Πλαφαδέλης Ιωάννης

Add a comment

You must be logged in to comment.