Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 22/04/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                                       Θάσος,  18/04/2019

                                                                                                                                       Αριθ. πρωτ.: 4502

                                                                                                                                       Αριθ. Συνεδρ.: 14η

 

 

 

       ΠΡΟΣ

 

   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
  2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
  3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
  4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
  5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 22η του μηνός  Απριλίου του έτους  2019  ημέρα Δευτέρα και ώρα  10:00 π.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Περί εξέτασης της υπ’ αριθ. 3670/03-04-2019 αιτήσεως.
  2. Περί Αποδοχής (Παραλαβής) ή μη της Μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ».
  3. Περί έγκρισης ή μη της Μελέτης με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΔΑΙΜΩΝ» ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ» (Αρ. Μελέτης: 2007/2019).
  4. Περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού ΙΙ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

   Πλαφαδέλης Ιωάννης

 

Add a comment

You must be logged in to comment.