Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 8/04/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                               

                                                                                                                                                    Θάσος,  3-04-2020

                                                                                                                                                    Αριθ. πρωτ. : 3447

                                                                                                                                                     Αριθ. Συνεδρ.:12η

 

             ΠΡΟΣ

 

   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
 2. κ. Τσολάκης Σταύρος
 3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
 4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
 5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
 6. κα   Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)».

Καλείστε σε « δια περιφοράς» και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 67, παρ. 5 και 167, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1-2 του ν. 4635/2019 λήψης απόφασης , και με συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID19) την 8η του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω :

Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ,

Β) μήνυμα κινητής  τηλεφωνίας

Γ) τηλεομοιότυπου( ΦΑΞ).

 

 

 1. « Περί έγκρισης ή μη πρακτικού Ι για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 6m3».

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. «Περί έγκρισης ή μη πρακτικού Ι για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 16m3»

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. «Περί έγκρισης ή μη αιτήματος παράτασης της υπ’ αριθ. 1466/07-02-2020 σύμβασης από την εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.».

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. «Περί έγκρισης ή μη αιτήματος παράτασης της υπ’ αριθ. 9735/22-08-2019 σύμβασης από την εταιρεία CONSTRAT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ».

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 

 

 1. «Περί έγκρισης ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων που χρήζουν αντικατάστασης λόγω απώλειάς τους και σοβαρών βλαβών που υπέστησαν λόγω των πλημμυρικών φαινομένων του Νοεμβρίου 2019 που έπληξαν το νησί της Θάσου».

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 

 1. «Περί έγκρισης ή μη της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικ έτους 2020».

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Κυριακίδης Ελευθέριος

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.