Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 12/04/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                Θάσος,  08/04/2019

                                                                                                        Αριθ. πρωτ.: 3830

 Αριθ. Συνεδρ.: 12η

 

 

 

    ΠΡΟΣ

 

    Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
 2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
 3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
 4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
 5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 12η του μηνός  Απριλίου του έτους  2019  ημέρα Παρασκευή και ώρα  12:30 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

 

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Περί εξέτασης της υπ’ αριθ. 3725/04-04-2019 αιτήσεως της κας Νότα Ελένης.
 2. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με ΑΟ 09 στο ΟΤ 25 στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Θάσου.
 3. Περί λήψης απόφασης σχετικά με ασυμβατότητα των τευχών δημοπράτησης του Έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου».
 4. Περί παραλαβής-έγκρισης των μελετών του έργου: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ – ΕΞΟΧΩΝ ΔΚ ΠΟΤΑΜΙΑΣ».
 5. Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης  στη θέση Καρτσιλές στην Δ.Κ. Καλλιράχης» και ορισμού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.
 6. Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης  για την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός πλατείας Σκάλας Σωτήρος» και ορισμού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.
 7. Περί έγκρισης ή μη των πρακτικών διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».
 8. Περί έγκρισης ή μη των πρακτικών διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ασφαλτικών».
 9. Περί έγκρισης ή μη πρακτικού ΙΙΙ της εργασίας «Θαλάσσιες μεταφορές οχημάτων Δήμου Θάσου» .
 10. Περί έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ για την «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών Δήμου Θάσου» πράξη ενταγμένη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ.
 11. Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια σωλήνων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων».
 12. Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού Ι για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ».
 13. Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού Ι για την πράξη “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ”   ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ».
 14. Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ, ΣΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ» το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
 15. Περί ορισμού δικηγόρου άσκησης ένδικων μέσων.

 

                                                      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

 

                                                                             Πλαφαδέλης Ιωάννης

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.