Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 26/03/2019

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                                                     Θάσος,  22/03/2019

                                                                                                                                                        Αριθ. πρωτ.: 3097

                                                                                                                                                        Αριθ. Συνεδρ.: 11η

 

 

 

     ΠΡΟΣ

 

    Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
 2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
 3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
 4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
 5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 26η του μηνός  Μαρτίου  του έτους  2019  ημέρα  Τρίτη και ώρα  13:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

 

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού όρων διακήρυξης της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Θάσου και  Ν.Π.Δ.Δ».
 2. Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού ΙΙ διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Θάσου».
 3. Περί έγκρισης ή μη της Μελέτης με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Θάσου».
 4. Περί καθορισμού όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση παράνομα εξορυχθέντων ογκομαρμάρων.
 5. Περί ορισμού δικηγόρου άσκησης ένδικων μέσων.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

      Πλαφαδέλης Ιωάννης

 

 

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.