Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 6/04/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                               

                                                                                                                                                     Θάσος,  2-04-2020

                                                                                                                                                     Αριθ. πρωτ. : 3396

                                                                                                                                                     Αριθ. Συνεδρ.:11η

  ΠΡΟΣ

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
  2. κ. Τσολάκης Σταύρος
  3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
  4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
  5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
  6.    κα   Κυριατζίδου Παναρέτου  Χαρίκλεια

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)».

Καλείστε σε « δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 67, παρ. 5 και 167, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1-2 του ν. 4635/2019 λήψης απόφασης , και με συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID19) την 6η του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

  1. «Περί απαλλαγής από τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου και αναστολής καταβολής λοιπών τελών επιχειρήσεων, λόγω αναστολής της λειτουργίας τους εξαιτίας του covid-19».

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

  1. «Περί πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών-ναυαγοσωστών έτους 2020.»

(Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Κυριακίδης Ελευθέριος

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.