Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 23/03/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                               

                                                                                                                      Θάσος,  19-03-2020

                                                                                                                       Αριθ. πρωτ. : 3100

                                                                                                                        Αριθ. Συνεδρ.:10η

 

                      ΠΡΟΣ

 

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
 2. κ. Τσολάκης Σταύρος
 3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
 4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
 5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
 6. κα   Κυριατζίδου Παναρέτου  Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

Καλείστε σε « δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 67, παρ. 5 και 167, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1-2 του ν. 4635/2019 λήψης απόφασης , και με συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) την 23η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 

 1. «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου, ΔΗ.Κ.Ε.Θ. » .

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Θ )

 

 

 1. «Περί  3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Θάσου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου )

 

 

 

 1. «Περί  έγκρισης  ή μη  της  Δ τριμηνιαίας   έκθεσης  προϋπολογισμού έτους  2019, του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Θάσου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου )

 

 

 

 1. «Περί  έγκρισης  η μη του  απολογισμού  έτους  2019 του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Θάσου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου )

 

 1. « Περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ για την πράξη ¨ Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θάσου¨.( κωδικός ΟΠΣ 5002939).

(Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών )

 

 

 1. « Τροποποίηση – παράταση της αριθ 50331/08-05-2019 σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια  – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Θάσου» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) »

 

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. « Ανάκληση της αριθ 19/2020 απόφασης της Ο.ε. ως προς το σκέλος εξειδίκευσης πίστωσης σε βάρος Κ.Α. 10.6117.0005 για «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και σε βάρος Κ.Α. 00. 6495.0001 για «Σκανάρισμα δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου οικοδομικών αδειών»

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 

 1. « Ανάκληση της αριθ 57/2020 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Θάσου».

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 

 1. « Εξειδίκευση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικ έτους 2020»

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Κυριακίδης Ελευθέριος

 

Add a comment

You must be logged in to comment.