Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 17/03/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                               

                                                                                                                        Θάσος,  13-03-20

                                                                                                                       Αριθ. πρωτ.:  2931

                                                                                                                        Αριθ. Συνεδρ.: 9η

 ΠΡΟΣ

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
  2. κ. Τσολάκης Σταύρος
  3. κ.  Πιπίνης Δημήτριος
  4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
  5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
  6. κα   Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 17η ημέρα του μηνός Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

  1. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης και κατάρτισης του σχεδίου της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 ».

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Κυριακίδης Ελευθέριος

 

Add a comment

You must be logged in to comment.