Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 10/03/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                               

                                                                                                                       Θάσος,  06-03-2020

                                                                                                                       Αριθ. πρωτ.:  2628

                                                                                                                        Αριθ. Συνεδρ.: 8η

                  ΠΡΟΣ

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
 2. κ. Τσολάκης Σταύρος
 3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
 4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
 5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
 6. κα   Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 10η ημέρα του μηνός Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

 1. Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

2  .Περί έγκρισης αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. «Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την διενέργεια φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, για εκμίσθωση του Δημοτικού Δάσους της Δ.Κ. Θάσου, Δ.Κ. Ποταμιάς και Τ.Κ. Παναγίας, για την Υλοτομία των Προσβεβλημένων (ξερών) Ατόμων Τραχείας Πεύκης, συνολικού όγκου 23.839,87 m3»

(Εισηγητής: Τσούπρα Στέλλα Δασοπόνος)

 

 1. « Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου 2020 στο Δήμο Θάσου».

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. «Περί προγραμματισμού προσλήψεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».

(Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών )

 

 1. «Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών )

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Κυριακίδης Ελευθέριος

Add a comment

You must be logged in to comment.