Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 4/03/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                               

                                                                                                                      Θάσος,  28-02-2020

                                                                                                                       Αριθ. πρωτ.: 2420

                                                                                                                        Αριθ. Συνεδρ.: 7η

 

                                                                      ΠΡΟΣ

 

                                                                     Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
 2. κ. Τσολάκης Σταύρος
 3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
 4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
 5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
 6. κα   Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 4η ημέρα του μηνός Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

 1. «Προέλεγχος Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2018 του Δήμου Θάσου».

(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας

 

 1. «Προέλεγχος απολογισμού του Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2018».

 

(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας )

 

 1. «Περί 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δ.Λ.Τ. Θάσου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου )

 

 1. «Περί έγκρισης ή μη τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για τις υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια του έργου “ Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destinations in the cross border area “ και ακρωνύμιο “ Destinations for all” , του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας « Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 ».

(Εισηγητής: Δήμαρχος )

 

 

 1. Περί έγκριση ή μη Πρακτικού 3 για το διαγωνισμό με τίτλο « προμήθεια απορριμματοφόρων στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ».

(Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού)

 

 1. Περί έγκριση ή μη Πρακτικού 3 για το διαγωνισμό με τίτλο « προμήθεια καυσίμων Δήμου Θάσου και των Νομικών του Προσώπων».

(Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού)

 1. « Περί έγκρισης ή μη μετάβασης Δημάρχου για συμμετοχή στo Συνέδριο της ΚΕΔΕ».

(Εισηγητής: Δήμαρχος )

 

 1. «Περί έγκρισης ή μη των όρων διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων ».

(Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Κυριακίδης Ελευθέριος

 

Add a comment

You must be logged in to comment.