Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 25/02/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                               

                                                                                                                                                   Θάσος,  21-02-2020

                                                                                                                                                    Αριθ. πρωτ.: 2125

                                                                                                                                                    Αριθ. Συνεδρ.: 6η

 ΠΡΟΣ

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
  2. κ. Τσολάκης Σταύρος
  3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
  4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
  5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
  6. κα   Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 25η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

1.Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

  1. Περί έγκρισης ή μη τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακηρύξης για την ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λιμένα Θάσου στα πλαίσια του Ε.Π.Α.Μ.Θ. άξονας προτεραιότητας 2, δράση 4γ. 8.1.παρέμβασεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων στην περιφέρεια Α.Μ.Θ.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

  1. Περί Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής Δήμου Θάσου και Κοινοτήτων Δήμου Θάσου.

 

(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας )

 

  1. Περί τριμηνιαίας Έκθεσης Δ τριμήνου 2019 εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου Έτους 2019.

 

(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας )

 

 

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Στρατηγέντας Σωτήριος

Add a comment

You must be logged in to comment.