Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 12/03/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                                                Θάσος,  08/03/2019

                                                                                                                                                Αριθ. πρωτ.: 2527

                                                                                                                                                Αριθ. Συνεδρ.: 9η

 

 

 

      ΠΡΟΣ

 

    Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
 2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
 3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
 4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
 5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

ΘΕΜΑ«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 12η του μηνός  Μαρτίου  του έτους  2019  ημέρα  Τρίτη και ώρα  12:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

 

 

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

 

 

 

 

 

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Περί έγκρισης η μη πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος της φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του Δημοτικού Δάσους της Δ.Κ Παναγίας Θάσου  για το δικαίωμα υλοτομίας και απολήψεως ξυλείας.
 2. Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού ΙΙ διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την παροχή της Υπηρεσίας με τίτλο: «Θαλάσσιες Μεταφορές οχημάτων Δήμου Θάσου»
 3. Περί έγκρισης ή μη των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διακήρυξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 74.305,70 €.
 4. Περί έγκρισης ή μη των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διακήρυξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΟΥ)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 44.778,88 €.
 5. Περί κατάρτισης του σχεδίου της 4ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.

 

 

    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

    Πλαφαδέλης Ιωάννης

 

Add a comment

You must be logged in to comment.