Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 05/02/2019»

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                Θάσος,  01/02/2019

                                                                                                  Αριθ. πρωτ.: 1141

 Αριθ. Συνεδρ.: 4η

 

                                                                                     ΠΡΟΣ

 

                                                                Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
 2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
 3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
 4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
 5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 5η του μηνός  Φεβρουαρίου  του έτους  2019  ημέρα  Τρίτη και ώρα  12:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                             Πλαφαδέλης Ιωάννης

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Περί κατάρτισης του σχεδίου της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.
 2. Προέλεγχος ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2017 του Δήμου Θάσου.
 3. Προέλεγχος απολογισμού του Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2017.
 4. Περί έγκρισης ή μη τριμηνιαίας έκθεσης Δ’ τριμήνου Οικ. Έτους 2018.
 5. Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού ΙV του διαγωνισμού (εξέταση δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη) του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ – ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ”
 6. Περί έγκρισης ή μη του IV πρακτικού του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της μελέτης ¨ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΤΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ << ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΠΕ ΘΑΣΟΥ ¨  .
 7. Περί ορισμού δικηγόρου άσκησης ένδικων μέσων.

 

Add a comment

You must be logged in to comment.