Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 28/01/2019»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                Θάσος,  24/01/2019

                                                                                                  Αριθ. πρωτ.: 814

 Αριθ. Συνεδρ.: 2η

 

                                                                                     ΠΡΟΣ

 

                                                                Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
 2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
 3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
 4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
 5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 28η του μηνός  Ιανουαρίου  του έτους  2019  ημέρα  Δευτέρα και ώρα  12:30 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

 

                                                            Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                             Πλαφαδέλης Ιωάννης

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Περί ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΜΑΡΙΩΝ».
 2. Περί ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του Έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ».
 3. Περί ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του Έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».
 4. Περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού ΙΙ για το διαγωνισμού του Έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».
 5. Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θάσου 2018-2019».
 6. Περί αποδοχής ή μη της Μελέτης του Έργου με τίτλο: «Δημιουργία αθλητικού πάρκου Λιμένα Θάσου», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 812/24-1-18 αίτηση. (Περιλαμβάνονται: Στατική μελέτη, Αρχιτεκτονική μελέτη, Παθητική πυροπροστασία).
 7. Περί αποδοχής ή μη της Μελέτης του Έργου με τίτλο : «Δημιουργία αθλητικού πάρκου Λιμένα Θάσου», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 813/24-1-18 αίτηση. (Περιλαμβάνονται: Μελέτη Ύδρευσης, Μελέτη αποχέτευσης, Μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας).
 8. «Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την διενέργεια φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, για εκμίσθωση Δημοτικού Δάσους Θάσου της Δ.Κ. Παναγίας Θάσου για το δικαίωμα υλοτομίας και απολήψεως 950 χ.κ.μ. ξυλείας, βάσει της εγκριθείσας διαχειριστικής μελέτης».
 9. Περί ορισμού δικηγόρου άσκησης ένδικων μέσων.

Add a comment

You must be logged in to comment.