Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 21/01/2019»

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                Θάσος,  17/01/2019

                                                                                                  Αριθ. πρωτ.: 633

 Αριθ. Συνεδρ.: 1η

 

                                                                                     ΠΡΟΣ

 

                                                                Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
 2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
 3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
 4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
 5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 21η του μηνός  Ιανουαρίου  του έτους  2019  ημέρα  Δευτέρα και ώρα  11:00 π.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                             Πλαφαδέλης Ιωάννης

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διακήρυξης για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.324.617.00 € πλέον Φ.Π.Α.. (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ»  ΣΥΝΟΛΙΚΟΎ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 2.985.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ 39123/27-07-2018 ΑΠΌΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ).
 2. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διακήρυξης για την Προμήθεια με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1660.383.00 € πλέον Φ.Π.Α.. (ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ  ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ»  ΣΥΝΟΛΙΚΟΎ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 2.985.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ,ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ 39123/27-07-2018 ΑΠΌΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ).
 3. Περί ορισμού συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών-εργασιών (άρθρου 221 παρ.3 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν 3852/2010) Δήμου Θάσου και των νομικών του προσώπων που στερούνται προσωπικό.( Έτους 2019)
 4. Περί ορισμού συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σε διαγωνισμούς διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016) Δήμου Θάσου και των νομικών του προσώπων του που στερούνται προσωπικού. (Έτους 2019)
 5. Περί έγκρισης ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με τη πληρωμή δικαστικών εξόδων που βεβαιώθηκαν σε δημοτικούς συμβούλους.
 6. Περί επιστροφής ή μη χρημάτων από χρήση χώρου που χρεώθηκε ως δημοτικός.

Add a comment

You must be logged in to comment.