Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 19/12/2018»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                Θάσος,  14/12/2018

                                                                                                  Αριθ. πρωτ.: 14952

 Αριθ. Συνεδρ.: 44η

 

 

 

                                                                                     ΠΡΟΣ

 

                                                                Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
 2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
 3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
 4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
 5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 19η του μηνός  Δεκεμβρίου  του έτους  2018  ημέρα  Τετάρτη και ώρα  12:00 π.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                             Πλαφαδέλης Ιωάννης

 

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Περί έγκρισης Μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή γηπέδου 5X5 Μαριών». (Αρ. Μελέτης 2058/2018)
 2. Περί έγκρισης ή μη α) τεχνικών προδιαγραφών του έργου, β) καθορισμού τρόπου εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού, γ) τευχών δημοπράτησης και δ) καθορισμό όρων διακήρυξης για το Έργο με τίτλο «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΤΣΙΛΕΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ»
 3. Περί έγκρισης δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, έτους 2018.
 4. Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου.
 5. Περί έγκρισης ή μη του 1ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Θάσου Έτους 2019».
 6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διακήρυξης για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.324.617.00 € πλέον Φ.Π.Α.. (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ»  ΣΥΝΟΛΙΚΟΎ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 2.985.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ 39123/27-07-2018 ΑΠΌΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ). 
 7. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διακήρυξης για την Προμήθεια με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.660.383.00 € πλέον Φ.Π.Α.. (ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ  ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ»  ΣΥΝΟΛΙΚΟΎ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 2.985.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ,ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ 39123/27-07-2018 ΑΠΌΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ). 
 8. Περί ορισμού δικηγόρου άσκησης ένδικων μέσων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.