Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                               

                                                                                                                            Θάσος,  23-04-2020

                                                                                                                       Αριθ. πρωτ. : 3833

                                                                                                                  Αριθ. Συνεδρ.:14η

 

ΠΡΟΣ

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
 2. κ. Τσολάκης Σταύρος
 3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
 4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
 5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
 6.    κα   Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)».

Καλείστε σε « δια περιφοράς» και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 67, παρ. 5 και του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1 του ν. 4635/2019 λήψης απόφασης , και με συμμετοχή τουλάχιστον του 1/2 των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ.1 (ΦΕΚ 75/Ά/30-03-2020) «μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διαταγές» και με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία   Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) την 27η του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω :

Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ,

Β) μήνυμα κινητής  τηλεφωνίας

Γ) τηλεομοιότυπου( ΦΑΞ).

 

 

 1. «Περί εξειδίκευσης ή μη πίστωσης σε βάρος Κ.Α. 10.6117.0005 του προϋπολογισμού οικ έτους 2020 για την εκτέλεση της εργασίας «Διαχείριση εξειδικευμένου επιχειρησιακού κόμβου της Κ.Ε.Δ.Ε. (govHUB) για ανταλλαγή στοιχείων ή υπηρεσιών μεταξύ 325 Δήμων μέσω του δημόσιου κέντρου δεδομένων G-Cloud της Γ.Γ.Π.Σ. του ΥΠ.ΟΙΚ, » ποσού 4.000,00 €».

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. «Περί έγκρισης ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν λόγω των πλημμυρικών φαινομένων του Νοεμβρίου 2019 που έπληξαν το νησί της Θάσου».

 

(Εισηγητής:  Δήμαρχος)

 

 1. « Περί έγκρισης ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση ζημιών κοινοχρήστων χώρων που προκλήθηκαν λόγω των πλημμυρικών φαινομένων του Νοεμβρίου 2019 που έπληξαν το νησί της Θάσου».

(Εισηγητής:  Δήμαρχος)

 

 1. «Περί έγκρισης ή μη της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικ έτους 2020».

(Εισηγητής:  Προϊστάμενος Οικονομικής Επιτροπής)

 

 1. «Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με ΑΟ 01 στο ΟΤ 02 στον οικισμό Λιμεναρίων Δήμου Θάσου».

(Εισηγητής:  Τοπογράφος Μηχανικός Σωτηρέλη Θωμαή )

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Κυριακίδης Ελευθέριος

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.