Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 22/02/2019»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                Θάσος,  18/02/2019

                                                                                                  Αριθ. πρωτ.: 1785

 Αριθ. Συνεδρ.: 7η

 

 

 

                                                                                     ΠΡΟΣ

 

                                                                Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
 2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
 3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
 4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
 5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 22η του μηνός  Φεβρουαρίου  του έτους  2019  ημέρα  Παρασκευή και ώρα  12:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

 

 

                                                            Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                       Πλαφαδέλης Ιωάννης

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Περί κατάρτισης του σχεδίου της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.
 2. Περί έγκρισης ή μη σύστασης παγίας προκαταβολής, Οικ. Έτους 2019.
 3. Περί Αποδοχής (Παραλαβής) ή μη της μελέτης «ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΤΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΠΕ ΘΑΣΟΥ»».
 4. Περί εγκρίσεως των πρακτικών και κατακύρωση του αποτελέσματος της άγονης πλειοδοτικής και επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικού ελαιοκτήματος με 106 ελαιόδεντρα της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιράχης του Δήμου Θάσου.
 5. Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου ‘’ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ’’.
 6. Περί ορισμού δικηγόρου άσκησης ένδικων μέσων.

 

Add a comment

You must be logged in to comment.