Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 15/02/2019»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                Θάσος,  11/02/2019

                                                                                                  Αριθ. πρωτ.: 1481

 Αριθ. Συνεδρ.: 6η

 

 

 

                                                                                     ΠΡΟΣ

 

                                                                Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
  2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
  3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
  4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
  5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 15η του μηνός  Φεβρουαρίου  του έτους  2019  ημέρα  Παρασκευή και ώρα  12:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

                                                                             Πλαφαδέλης Ιωάννης

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού ανάδειξης οριστικού αναδόχου για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θάσου 2018-2019».
  2. Περί Τροποποίησης ή μη της μελέτης και σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θάσου».
  3. Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».
  4. Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5X5 ΜΑΡΙΩΝ»

 

 

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.