Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 10/05/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                                                    Θάσος,  06/05/2019

                                                                                                                                                     Αριθ. πρωτ.: 5157

                                                                                                                                                     Αριθ. Συνεδρ.: 16η

 

 

 

       ΠΡΟΣ

      Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
  2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
  3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
  4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
  5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 10η του μηνός  Μαΐου του έτους  2019  ημέρα Παρασκευή και ώρα  12:00 π.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού Ι της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων».

2.Περί αποδοχής ή μη της Μελέτης με τίτλο: «Διευθέτηση ρέματος Λιμεναρίων» (Τοπογραφική-Υδραυλική-Στατική Μελέτη).

3.Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με ΑΟ 10 στο ΟΤ 88 στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου.

4.Περί ορισμού δικηγόρου άσκησης ένδικων μέσων.

             Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

           Πλαφαδέλης Ιωάννης

 

Add a comment

You must be logged in to comment.