Δήμος Θάσου


“Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου – 19.11.2019”

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

                                                                                                        Θάσος,  13-11-2019

                                                                                               Αριθ. πρωτ.: 13704

                                                                                                    Αριθ. Συνεδρ.: 16η

 

 

                                                                 ΠΡΟΣ

                                                            κ. Δήμαρχο Θάσου

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

 

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 19η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

 1. Περί έγκρισης ή μη της 11ης   αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.

(Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών  )

 1. Περί σύστασης της παγίας προκαταβολής Οικ. Έτους 2019 εκ νέου, λόγω των αλλαγών που επήλθαν στα Τοπικά Συμβούλια έπειτα από τις δημοτικές εκλογές τον Μάϊο του 2019.

(Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών  )

 1. Περί κατάρτισης Τριμηνιαίας έκθεσης Γ’ Τριμήνου Οικ. Έτους 2019.

(Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών  )

 1. Περί συζητήσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. 12927/30-10-2019 αιτήσεως σχετικά με την ίδρυση μονάδας αιμοκάθαρσης στο Κέντρο Υγεία Πρίνου Θάσου.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με ΑΟ 06 στο ΟΤ 55 Α στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου.

(Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών  )

 1. Περί απόφασης για έκτακτη κάρπωση για την κατασκευή ηλεκτρικού δικτύου διανομής στην Ν. Θάσου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας )

 1. Περί απόφασης για έκτακτη κάρπωση για την κατασκευή ηλεκτρικού δικτύου διανομής – Έγκριση υλοτομίας πευκών, από το λατομείο «Αφοί Ι. Παπαγιαννούλη», στη θέση «Σαλιάρα», της Δ.Κ. Παναγίας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας )

 1. Περί έγκρισης ή μη της 5ηςΑναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019, του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «Λιμενικό Ταμείο Θάσου».

(Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών  )

 1. Περί έγκρισης ή μη του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «Λιμενικό Ταμείο Θάσου».

(Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών  )

 1. Περί έγκρισης ή μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) Οικον. Έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Λιμενικό Ταμείο Θάσου».

(Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών  )

 1. Περί εξετάσεως αιτήσεως Δημητρέλη Ιωάννας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 

                                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                        Τσουλκάνης  Γεώργιος

Add a comment

You must be logged in to comment.