Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου- 13/04/2020

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ

Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ

Θάσος, 09-04-2020

Αριθ. πρωτ.: 3545

Αριθ. Συνεδρ.: 8η

ΠΡΟΣ

κ. Δήμαρχο Θάσου

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε σε «δια περιφοράς» και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1 του ν. 4635/2019 λήψης απόφασης , και με συμμετοχή τουλάχιστον των 1/2 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ.1 (ΦΕΚ 75/Ά/30-03-2020) «μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διαταγές» και με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) την 13η του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και λήξης 12:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω :

Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ,

Β) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας

Γ) τηλεομοιότυπου( ΦΑΞ).

 1. Περί έγκρισης ή μη της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2020 (υπ’ αριθ. 79/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

 2. Περί πρόσληψης υδρονομέων στο Δήμο Θάσου για την αρδευτική περίοδο 2020.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

 1. Περί έγκρισης σύναψης σύμβασης εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004.

  (Εισηγητής: Δήμαρχος)

 2. Περί απαλλαγής από τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου και αναστολής καταβολής λοιπών τελών επιχειρήσεων, λόγω αναστολής της λειτουργίας τους

  εξαιτίας του covid-19 (υπ’ αριθ. 72/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

  (Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

 3. Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων (υπ’ αριθ. 36/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

 4. Περί εξετάσεως της υπ’ αρίθ. πρωτ. 10850/19-09-19 αιτήσεως του κ. Μπραστιανού Γεωργίου (υπ’ αριθ. 35/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

 5. Περί αποδοχής ή μη τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θάσου με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002939.

  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

 6. Περί έγκρισης ή μη εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας έτους 2020 στο Δήμο Θάσου.

  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας)

 7. Περί ανταλλαγής δημοτικού ακινήτου ιδιοκτησίας Αναστασίας σύζυγο Ιωάννη Λογκάρη, στο αγρόκτημα Καλλιράχης Θάσου.

  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 8. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ‘’Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Ποτού-Λιμεναρίων Δήμου Θάσου’’.

  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 9. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ‘’Βελτίωση προσβασιμότητας στο Δημοτικό κάμπινγκ Χρυσής Αμμουδιάς’’.

  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Τσουλκάνης Γεώργιος

Add a comment

You must be logged in to comment.