Δήμος Θάσου


“Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου 18/12/2019”

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

                                                                                                        Θάσος,  13-12-2019

                                                                                               Αριθ. πρωτ.: 15279

                                                                                                    Αριθ. Συνεδρ.: 18η

 

 

                                                                 ΠΡΟΣ

                                                            κ. Δήμαρχο Θάσου

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

 

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 18η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

1.Περί κατάρτισης μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2020-2023 του Δήμου Θάσου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

2.Ενημέρωση για την Πρόσκληση του ΥΜΠΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 με τίτλο: Μελέτες Ωρίμανσης έργων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Γ’ Προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271ΕΟΚ.

(Εισηγήτρια: Σαμουρκασίδου Έλενα, Διπλ. Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc (ΕΕΤΑΑ))

3.Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. 1364/07-02-2019 αιτήσεως του κ. Ζαμπέκου Παναγιώτη.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

4.Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. 3992/10-04-2019 αίτησης της κα. Στρατηγέντα Βαγγελιώς.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

5.Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. 1883/20-02-2019 αιτήσεως του κ. Παπαντωνίου Ανδρέα.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

6.Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ενός Γραφείου του 1ου ορόφου του κτηρίου του Κοινοτικού Καταστήματος Παναγίας στην ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.», για την στέγασή της και την λειτουργία της.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

7.Περί εγκρίσεως του σχεδίου  του Ο.Ε.Υ.  του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Θάσου.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου)

8.Περί αντικατάστασης μέλους της Ά/ θμιας Σχολικής Επιτροπής.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Ά/ θμιας Σχολικής Επιτροπής)

9.Περί έγκρισης εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗ.Κ.Ε.Θ.»

(Εισηγητής: Πρόεδρος του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗ.Κ.Ε.Θ.»)

 

                                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         Τσουλκάνης  Γεώργιος

Add a comment

You must be logged in to comment.