Δήμος Θάσου


Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 15/07/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                                       Θάσος,  11/07/2019

                                                                                                                                       Αριθ. πρωτ.:  8036

                                                                                                                                        Αριθ. Συνεδρ.: 23η

 

 

 

          ΠΡΟΣ

 

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
 2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
 3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
 4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
 5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 77, Ν. 4555/18).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 15η του μηνός  Ιουλίου του έτους  2019  ημέρα     Δευτέρα και ώρα  12:00 π.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α΄ 133).

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Περί αποδοχής της Γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 3670/03-04-2019 αίτησης της κας Παμφίλης Τούντα.
 2. Περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του Έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός περιοχής πλατείας Σκάλας Σωτήρος».
 3. Περί ορισμού δικηγόρου άσκησης ένδικων μέσων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

   

                                                                           Πλαφαδέλης Ιωάννης

 

Add a comment

You must be logged in to comment.