Δήμος Θάσου


Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 28/06/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                                              Θάσος,  24/06/2019

                                                                                                                                                Αριθ. πρωτ.: 7254

                                                                                                                                                Αριθ. Συνεδρ.: 22η

 

 

 

         ΠΡΟΣ

 

   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
 2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
 3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
 4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
 5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 77, Ν. 4555/18).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 28η του μηνός  Ιουνίου του έτους  2019  ημέρα      Παρασκευή και ώρα  12:00 π.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α΄ 133).

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

 

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Περί παραλαβής-έγκρισης των μελετών του Έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ».
 2. Περί καταβολής ποσού 7.291,73 € ως αποζημίωση χρήσης από 14-12-2012 μέχρι 30-01-2017 παράδοση την χρήσης Αγροτεμαχίου  από τον Ρήγα Γεώργιο του Γρηγορίου.
 3. Περί έγκρισης ή μη των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διακήρυξης της Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».
 4. Περί έγκρισης ή μη του 1ου ΑΠΕ του Έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δήμου».
 5. Περί ορισμού δικηγόρου άσκησης ένδικων μέσων.

 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

  Πλαφαδέλης Ιωάννης

Add a comment

You must be logged in to comment.